กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
27
ก.พ. 67
ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมประสานงานและขอรับทราบผลการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2566 - 2570) ด้วยระบบประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting) จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

              ในการนี้ นายปกรณ์ วราภาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายธวัชชัย ศรีเกาะศักดิ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการฯ ในปีงบประมาณ2566 และอยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ2567 รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาตามลำดับ ดังนี้  การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่โครงการการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่โครงการ การจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายเขตระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  การขยายระบบการสื่อสารในพื้นที่โครงการ และประเด็นสำคัญอื่นๆ

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

https://goo.gl/maps/iHWwQrDVJXM4TG5b7