กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
              ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหารส่วนราชการ เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริการทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ประเมินฯ เรื่องที่ 2.ความโปร่งใส  ข้อ 2.1การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับถัดจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลอง ดังนี้

     
 :: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ? เดือนตุลาคม ? เดือนพฤศจิกายน ? เดือนธันวาคม
     
?  เดือนมกราคม ? เดือนกุมภาพันธ์ ? เดือนมีนาคม
? เดือนเมษายน ? เดือนพฤษภาคม ? เดือนมิถุนายน
   
? เดือนกรกฎาคม ? เดือนสิงหาคม ? เดือนกันยายน
     
     
 :: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ? เดือนตุลาคม ? เดือนพฤศจิกายน ? เดือนธันวาคม
     
?  เดือนมกราคม ? เดือนกุมภาพันธ์ ? เดือนมีนาคม
     
? เดือนเมษายน ? เดือนพฤษภาคม ? เดือนมิถุนายน
     
? เดือนกรกฎาคม ? เดือนสิงหาคม ? เดือนกันยายน
     
     
 :: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ? เดือนตุลาคม ? เดือนพฤศจิกายน ? เดือนธันวาคม
     
? เดือนมกราคม ? เดือนกุมภาพันธ์ ? เดือนมีนาคม
     
? เดือนเมษายน ? เดือนพฤษภาคม ? เดือนมิถุนายน
     
?? เดือนกรกฎาคม ?? เดือนสิงหาคม ?? เดือนกันยายน

https://goo.gl/maps/iHWwQrDVJXM4TG5b7