กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน

      จากยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มล้านนาและบริบทสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำมาสู่วิสัยทัศน์จังหวัดให้ “จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มบทบาทการค้าชายแดน ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต” จากนโยบายดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการพัฒนาให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีการจัดระบบผังเมืองที่สมบูรณ์ มีการวางผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด ชุมชน และพื้นที่เฉพาะเพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องตามศักยภาพของพื้นที่ ใช้ชี้นำการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการเกษตรแบบยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีดุลยภาพและเกิดความยั่งยืน  จึงได้ออกประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมาตรการผังเมือง 

        ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีบทบาทหลักในความเป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง   การศึกษา  การค้า อุตสาหกรรมบริการ และการบริการด้านการท่องเที่ยว  พื้นที่เขตผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอนจัดเป็นชุมชนสำคัญลำดับที่ 1 ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทความเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ภายในเขตผังยังมีความสำคัญและโดดเด่นในเชิงศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

        ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึง  ฉบั้บ  ปรับปรุงครั้งที่ 2 มีพื้นที่วางผังทั้งสิ้น 7.4 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ 6.0 ตารางกิโลเมตร และ พื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เป็นพื้นที่ 1.4 ตารางกิโลเมตร และปัจจุบันผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอนได้มีการวางผังครอบคุลมทั้งอำเภอ ประกอบด้วย   7  ตำบล 68 หมู่บ้าน 

--------------------------------------------------------------------------

กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน มีการประกาศให้ใช้บังคับดังนี้

1. แรกประกาศ                                           เล่ม 106  ตอน 138  วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕32 หน้า 1       >> : DOWNLOAD
2. ขยายอายุ 1 ปี (แรกประกาศ)                เล่ม 111 ตอน 33 ก วันที่ประกาศ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2537 หน้า 1
3. ขยายอายุ 1 ปี (แรกประกาศ)                เล่ม 112 ตอน 35 ก วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2538 หน้า 3
4. ปรับปรุงครั้งที่ 1                                     เล่ม 116  ตอน 89  วันที่ประกาศ 29 กันยายน พ.ศ. ๒๕42 หน้า 26
5. ขยายอายุ 1 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)          เล่ม 121  ตอน 49  วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕47 หน้า 1
6. ขยายอายุ 1 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)          เล่ม 122  ตอน 18ก  วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕48 หน้า 7
7. ขยายอายุ 1 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)          เล่ม 122  ตอน 75ก  วันที่ประกาศ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕48 หน้า 28
8. ปรับปรุงครั้งที่ 2                                    เล่ม 131  ตอน 24ก วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕57 หน้า 1

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖  เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๔ ก วันที่ประกาศ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า 1  >>

 

แท็ก
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน (แรกประกาศ).pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 2.639 MB
ดาวน์โหลด

2.ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน (ขยายครั้งที่1).pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.041 MB
ดาวน์โหลด

3.ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน (ขยายครั้งที่2).pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.048 MB
ดาวน์โหลด

4.ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน (ปรับปรุงครั้งที่1).pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 2.326 MB
ดาวน์โหลด

5.ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน (ปรับปรุงครั้งที่1_ขยายปีที่1).pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.042 MB
ดาวน์โหลด

6.ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน (ปรับปรุงครั้งที่1_ขยายปีที่2).pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.095 MB
ดาวน์โหลด

7.ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน (ปรับปรุงครั้งที่1_ขยายปีที่3).pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.095 MB
ดาวน์โหลด

8.ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน (ปรับปรุงครั้งที่2).pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 9.26 MB
ดาวน์โหลด
https://goo.gl/maps/iHWwQrDVJXM4TG5b7