กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
21
เม.ย. 65
การวางผังนโยบายระดับประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่2
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนเชิญ..หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในรูปแบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Webinar " การวางผังนโยบายระดับประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่2 " วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ภาคเหนือ เวลา 12.30 - 16.30 น.

กรมโยธาธิการและผังเมือง

          ขอเรียนเชิญ..หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Webinar   // คลิ๊ก!! ที่รูปภาพเพื่อลงทะเบียน

          " การวางผังนโยบายระดับประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่2 "
             ภาคเหนือ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 - 16.30 น.

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง