กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

09 พ.ค. 2566 20

นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 15 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวััดลำพูน

07 เมษายน 2566 75

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA ปีงบประมาณ 2565

22 เมษายน 2565

ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

OIT ปีงบประมาณ 2565

22 เมษายน 2565