กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

21 กันยายน 2565 10

ประชุมชี้แจง ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565 จำนวน 2 วัน คือ (1) วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2565 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (2) วันอังคารที่ 21 ก.ย. 2565 ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการใช้บังคับผังฯ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

22 กันยายน 2565 6

ประกาศเจตนารมณ์ ” สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาก 2565 ” งดรับ งดให้ No Gift Policy

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA ปีงบประมาณ 2565

22 เมษายน 2565

ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

OIT ปีงบประมาณ 2565

22 เมษายน 2565