กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
08
เม.ย. 65
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ 2566
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2566 Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างสำนักงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A
O9 Social Network

การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 O11    แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O13   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O15 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

- มาตรฐานด้านโยธาธิการ
- มาตรฐานด้านผังเมือง

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- งานทดสอบวัสดุ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E–Service

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แผนการใช้จ่ายงบประจำปี

O19    แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

O20  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

O21    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O31 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
O32    การสร้างวัฒนธรรม   No   Gift   Policy

O33   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O39    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแท็ก