กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

การรับเงินโอนผ่านระบบ  KTB Corporate Online

          หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559   >>> download <<<

             แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online   >>> download <<<

             ตัวอย่างแบบใบแจ้งการชำระเงิน    >>> download <<<

 

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567
ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2566
พฤศจิกายน 2565 พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2566
มกราคม 2566  มกราคม 2567
กุมภาพันธ์ 2566 กุมภาพันธ์ 2567
มีนาคม 2566 มีนาคม 2567
เมษายน 2566 เมษายน 2567
พฤษภาคม 2566 พฤาภาคม 2567
มิถุนายน 2566  มิถุนายน 2567
กรกฏาคม 2566 กรกฎาคม 2567
สิงหาคม 2566  สิงหาคม 2567
กันยายน 2566 กันยายน 2567

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
ตุลาคม 2560 ตุลาคม 2561 ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน2560 พฤศจิกายน2561 พฤศจิกายน2562 พฤศจิกายน2563 พฤศจิกายน2564
ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2564
มกราคม 2561 มกราคม 2562 มกราคม 2563 มกราคม 2564 มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2562 กุมภาพันธ์ 2563 กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2561 มีนาคม 2562 มีนาคม 2563 มีนาคม 2564 มีนาคม 2565
เมษายน 2561 เมษายน 2562 เมษายน 2563 เมษายน 2564 เมษายน 2565
พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2563 พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2561 มิถุนายน 2562 มิถุนายน 2563 มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2565
กรกฏาคม 2561 กรกฏาคม 2562 กรกฏาคม 2563 กรกฏาคม 2564 กรกฏาคม 2565
สิงหาคม 2561 สิงหาคม 2562 สิงหาคม 2563 สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2565
กันยายน 2561 กันยายน 2562 กันยายน 2563 กันยายน 2564 กันยายน 2565