กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารภาครัฐ

         ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพอาคารของตน
เป็นการภายในโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบอาคารของส่วนราชการ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดช่วยดำเนินการตรวจสอบอาคารของส่วนราชการภายในจังหวัดเป็นประจำทุกปีโดยมุ่งเน้นอาคาร
ของส่วนราชการที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมทางราชการ และมีประชาชนเข้าไปติดต่อใช้สอยประจำ เช่น ศาลากลางจังหวัด
สถานีอนามัย ที่ว่าการอำเภอ สำนักงาน หอประชุม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด เป็นต้น

         การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารภาครัฐ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

              การตรวจสอบอาคารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 84 แห่ง

              การตรวจสอบอาคารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 84 แห่ง

              การตรวจสอบอาคารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 86 แห่ง

              การตรวจสอบอาคารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 87 แห่ง

                  การตรวจสอบอาคารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 84 แห่ง

                การตรวจสอบอาคารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 94 แห่ง