กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

12 มีนาคม 2567 29

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาทและนายปกรณ์ เทพจร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ของจังหวัดชัยนาท ซึ่งพื้นที่โครงการฯ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ เขาพลอง (เขาขยาย) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีเรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอเมืองชัยนาท เป็นประธานประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางของโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

11 กรกฎาคม 2566 106

โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติว่าในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งกำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือ หรือเป็นเอกสาร ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้จัดทำโดยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งนั้นแล้ว สมควรกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ