กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
01
มิ.ย. 66
ประชุมคณะกรรมการการจัดทำผังภูมิสังคม อำเภอกุดชุม
ประชุมคณะกรรมการการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายสรวิศ สมพงษ
นายอำเภอกุดชุม มอบหมายให้นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map)ระดับอำเภอ โดยนายธีรพงศ์ ไชยราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายวิเชียร แก้วดอนรี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมและชี้แจงคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map) ระดับอำเภอ อำเภอกุดชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม เสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื่นที่ในภาพรวมของอำเภอกุดชุม