กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

คู่มือประชาชน

- การขอจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง

- การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)

- การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)

- การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)

- การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)

- การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)

- การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)

- การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (นิติบุคคล)

- การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (บุคคลธรรมดา)