กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
01
มิ.ย. 66
ประชุมคณะกรรมการการจัดทำผังภูมิสังคม อำเภอไทยเจริญ
ประชุมคณะกรรมการการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร นายประเวช แสนทวีสุข นายอำเภอไทยเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map) ระดับอำเภอ โดยนายธีรพงศ์ ไชยราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
มอบหมายให้นายวิเชียร แก้วดอนรี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมและชี้แจงคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map) ระดับอำเภอ อำเภอไทยเจริญ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม เสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ในภาพรวมของอำเภอไทยเจริญ