กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

30 พฤศจิกายน 2565 5

ตรวจสอบประเมินราคาอาคารตลาดและห้องน้ำบนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายทะเบียนที่ ยส.332 (บางส่วน)

22 พฤศจิกายน 2565 18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา

02 ธันวาคม 2565 0

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๔๔ รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)