กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
มีจิตสำนึกในหน้าที่ มีหลักวิชาการ  มุ่งเน้นการประสานงาน การมีส่วนร่วม  ระดมสร้างทีมงานทุกกลุ่ม/ฝ่าย  เข้าใจนำพาสู่องค์กร
เป้าประสงค์หลัก
1. สบับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ 
ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การผังเมืองและการโยธา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ค่านิยม
1. มีจิตสาธารณะ 
2. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. ไม่เลือกปฎิบัติ 
4. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
5. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
6. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน
วัฒนธรรม
1. ทำงานเป็นทีม มีความรักสามัคคี
2. ยึดมั่นในจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการ
3. ยึดมั่นในมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
5. สำนึกในการให้บริการประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ โดยการคำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก
6. มีความรวดเร็วในการทำงาน ทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ