กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

นโยบายเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงาน จังหวัด
การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้มีคุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับใช้ในการประกาศบนเว็บไซต์ ได้แก่

1.นโยบายเว็บไซต์กรมโยธาธิการและกรมโยธาธิการและผังเมือง (Website Policy)
2.นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง (Privacy Policy)
3.นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Policy)