กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
24
พ.ค. 66
ประชุมเร่งรัด ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมเร่งรัด ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในการประชุมเร่งรัด ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑๑ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ โดยผ่านระบบ Online พร้อมนี้นายธีรพงศ์ ไชยราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางปัญฐิกา มูลสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวสุภาพร นามศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว