กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

07 มีนาคม 2567 244

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้คำปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ