กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
11
ม.ค. 66
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

01  โครงสร้างหน่วยงาน

02  ข้อมูลผู้บริหาร

03  อำนาจหน้าที่

04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05  ข้อมูลการติดต่อ

06  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

07  ข่าวประชาสัมพันธ์

08  Q&A

09  Social Network

10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน

11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18  E–Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

20  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

24  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

31  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

33  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

34  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

35  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

36  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

37  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

38  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

39  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40  การขับเคลื่อนจริยธรรม

41  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แท็ก