กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

         ก.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงาน จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

         ข.กลุ่มงานวิชาการผังเมือง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและผังกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานระดับจังหวัดตามนโยบายของรัฐ และถ่ายทอดกรอบนโยบายสู่ผังระดับเมืองและระดับพื้นที่ ประสานความเชื่อมโยงของผังทุกระดับ และกำกับดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบาย  ด้านการผังเมือง สำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการผังเมือง ดำเนินการวาง และจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง รวมทั้งผังประเภทอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และตรวจสอบการวาง และจัดทำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ติดตาม และประเมินผลด้านการผังเมือง ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ และการประเมินผลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำกับ ตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่นทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

         ค. กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แผนงานโครงการ วิเคราะห์ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของโครงการ ตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การจัดทำโครงการ การวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐแก่ส่วนราชการอื่นในจังหวัด กำกับดูแลการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพ วิธีก่อสร้าง การออกแบบ ควบคุมคุณภาพวัสดุ การทดสอบ และฐานข้อมูลปฐพีกลศาสตร์ จัดทำมาตรฐาน ด้านช่างและราคาวัสดุก่อสร้างระดับท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

         ง. กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการพัฒนาตามผังเมือง ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูเมืองและเมืองใหม่ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบก่อสร้างเพื่อการโยธาธิการและผังเมือง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนด ให้คำปรึกษา สนับสนุน และบริการในงานออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล ให้คำปรึกษา สนับสนุน และสำรวจออกแบบเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ บูรณะและป้องกันพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่ง และระบบการป้องกันน้ำท่วม ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

         จ. ฝ่ายปฏิบัติการ   มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกลุ่มงานวิชาการผังเมือง กลุ่มงานวิชาการโยธา และกลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง เกี่ยวกับการสำรวจ จัดเก็บ รวบรวมสถิติทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การจัดทำแผนภูมิ แผนผัง และแผนที่ เพื่อสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองทุกประเภท การจัดทำปูมเมือง การจัดทำฐานข้อมูล การให้บริการด้านช่างในการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างต่างๆ งานควบคุมคุณภาพวัสดุ งานวิเคราะห์ทดสอบวัสดุงานตรวจสอบ รับรองการใช้แบบแปลนแผนผังในการก่อสร้าง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ประเมินราคาทรัพย์สินอาคารของทางราชการ ตรวจการจ้างงานก่อสร้างต่างๆ ของส่วนราชการในจังหวัด  ให้การสนับสนุนการควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ของส่วนราชการอื่นในจังหวัดที่ขอความร่วมมือ งานให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านช่าง แก่ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย