กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

26 สิงหาคม 2565 58

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขต 17 ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในไตรมมาส ที่ 4/2565 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

22 กรกฎาคม 2565 4

สำหรับตรวจสอบที่ดินของเราอยู่ในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองประเภทใด ใช้ดำเนินการอะไรได้บ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

ข่
าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ