กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  บทนำ

      กรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถมั่นใจได้ว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบถึงรายละเอียดของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมเรียกว่า “การประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้2.  ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

       นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งที่มีอยู่ปัจจุบันและที่จะดำเนินการในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของกรมโยธาธิการและผังเมือง (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้บริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ ระบบแอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง (รวมเรียกว่า “บริการ”) ทั้งที่อยู่ในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
       บุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามความในวรรคแรก ประกอบไปด้วย
       1)  เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน

       2)  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

       3)  คู่ค้าและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

       4)  กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคล

       5)  ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

       6)  ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

       7)  บุคคลอื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ใช้บริการ ผู้ติดต่อ ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น
           นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรับบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในบริการนั้เป็นการเฉพาะเจาะจง

           ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

             

3.  คำนิยาม

       1)  บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดา

       2)  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

       3)  ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบ  ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

       4)  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น

       5)  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       6)  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       7)  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

       8)  สำนักงาน หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล4.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

       กรมโยธาธิการและผังเมือง เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

       1)  เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานบริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และ/หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น

       2)  เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่กรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของบริการตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่กรมโยธาธิการและผังเมือง

       ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้บริการ หรือการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง อาจส่งผลให้กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินงานนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

           

5.  ฐานกฎหมายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

       กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการพิจารณาฐานกฎหมายในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้ ประกอบด้วย

        1)  ฐานเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ วิจัย สถิติ (Scientific or Research) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

        2)  ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

        3)  ฐานสัญญา (Contract) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น เช่น การสมัครงานหรือการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ

        4)  ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง เช่น พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น

        5)  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        6)  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

        7)  ฐานความยินยอม (consent) เป็นการขอการยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนขอการยินยอม ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

            ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามฐานสัญญา หรือฐานหน้าที่ตามกฎหมาย หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง อาจส่งผลให้กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่สามารถดำเนินการ หรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน6.  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเก็บรวบรวม

        กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

         1)  ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล คือข้อมูลระบุชื่อเรียกของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน เป็นต้น

         2)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน คือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

         3)  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

         4)  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล คือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น

         5)  ข้อมูลสำหรับการติดต่อ คือข้อมูลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น

         6)  ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น

           

7.  การบริหารจัดการคุกกี้

       กรมโยธาธิการและผังเมืองเก็บรวบรวม และใช้คุกกี้ในบริการเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือบนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามแต่บริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้ การเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.dpt.go.th/th/ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายการบริหารจัดการคุกกี้โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเอง8.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

       กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ใช้บริการ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นการทั่วไป ดังนี้

        1)  เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการดำเนินประโยชน์สาธารณะที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้ตั้งไว้ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อใช้อำนาจทางกฎหมายที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามพันธกิจ รวมทั้ง กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

        2)  ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        3)  เพื่อให้บริการและบริหารจัดการบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งบริการภายใต้สัญญา ที่มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามพันธกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง

        4)  เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง

        5)  เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น

        6)  ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมือง

        7)  เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        8)  เพื่อจัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

        9)  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการ

        10)  เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง

        11)  เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสมัครใช้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือติดต่อใช้บริการหรือใช้สิทธิตามกฎหมาย

        12)  เพื่อส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        13)  เพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย

        14)  เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือของบุคคลอื่นหรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

        15)  เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

   

9.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณาด้านกฎหมาย นโยบายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องปฏิบัติตามก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระทำต่อหน่วยงานของรัฐหรือต่อผู้มีอำนาจที่กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องเปิดเผยข้อมูลให้ เช่น เมื่อมีคำสั่งศาล

        

10.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

         กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่อสิ้นสุดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรมโยธาธิการและผังเมืองจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามรูปแบบ และมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรมโยธาธิการและผังเมืองขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

 

11.  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

        กรมโยธาธิการและผังเมืองมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมืองอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าทีรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Technology Security Procedure)

         นอกจากนี้ เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น กรมโยธาธิการและผังเมืองจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

12.  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

         กรมโยธาธิการและผังเมือง จะได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Data Protection Officer : DPO) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร รวมถึงประสานงานและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล               

 13.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

          กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

           1)  สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเก็บรวบรวมไว้

           2)  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

           3)  สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

           4)  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้

                ก)  เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

                ข)  ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

                ค)  เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย

                ง)  เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            5)  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย

            6)  สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่กรมโยธาธิการและผังเมืองในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่

            7)  สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงอาจขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด14.  การดำเนินการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

         กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจมีการมอบหมาย หรือจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทน หรือในนามของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจให้บริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแลระบบ (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำสัญญาและข้อตกลงสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กรมโยธาธิการและผังเมืองจะทำการควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่ได้มีการทำสัญญาและข้อตกลงไว้ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ทำสัญญาและข้อตกลงกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

         ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทน หรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กรมโยธาธิการและผังเมืองจะควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง ตามสัญญาและข้อตกลงระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล15.  การละเมิดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง และอาจได้รับโทษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งกฎหมายลำดับรองกฎ ระเบียบ คำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

            

16.  การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล

         ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าวขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อมายังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก      

                    

17.  การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ เมื่อมีเหตุอันควรหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง


18.  การติดต่อกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

      เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือสอบถามถ้าหากเกิดข้อสงสัย หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ที่

          กรมโยธาธิการและผังเมือง

          เลขที่ ๒๒๔ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

          เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๐๐