กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
29
มี.ค. 66
จัดทำผังภูมิสังคม อำเภอเมืองยโสธร
ประชุมชี้แจงและ ให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map) ระดับตำบล อำเภอเมืองยโสธร

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานการประชุมชี้แจงและ ให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map) ระดับตำบล โดยนายธีรพงศ์ ไชยราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ โชติชัยปรีชา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายวิเชียร แก้วดอนรี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ร่วมชี้แจงและให้ความรู้ การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map) แก่คณะทำงานการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร ในการนี้ นายนที ธนากิตตินิวัฒน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นางสาวนงนาฏ พูลสมบัติ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย