กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
06
ส.ค. 65
ประชุมเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประชุมเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง) เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินกันเหลื่อมปี) และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (WebEx) โดยมีนายธีรพงศ์ ไชยราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมืองและเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร