กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
25
พ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสตูล
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสตูล
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางอรษา จันทร์สีดำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายศิริพัฒน์ รัตนฉวี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายทวีศักดิ์ แหละหมัน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนายอภิวัฒน์ เจะนิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้มีคำขออุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้คณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรยกอุทธรณ์ 1 เรื่อง และเห็นควรเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 เรื่อง โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล