กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 
เป็นตัวแทนกรมในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบในการวาง และจัดทำผังต่าง ๆ ตามที่กรมมอบหมาย หรือที่จังหวัดหรือ ท้องถิ่นร้องขอดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจ และ สร้างสำนึกด้านการผังเมืองและการ โยธาธิการ กำกับติดตามสภาพ ระบบบริการพื้นฐานการเปลี่ยน แปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลกระทบด้านการผังเมืองให้คำ ปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม โครงข่ายพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริการด้านช่างในการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และกำหนดราคากลาง ตรวจสอบ รับรองการใช้แบบแปลนผังใน การกำสร้าง ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารราชการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการการอุทธรณ์ ตามกฏหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม ตามกฏหมายว่าด้วยการผังเมือง คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต โรงมหรสพ รวมทั้งกำกับดูแลดำเนินการร้องขอของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์ ของประชาชนและสาธารณชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม กฏหมาย แบ่งงานออกเป็น
 
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพต่างๆ การจัดทำงบประมาณ งานการพัสดุ งานบริหารงานบุคลของสำนักงาน รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มงานวิชาการผังเมือง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรม หรือตามที่จังหวัดหรือท้องถิ่นร้องขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างสำนึกด้านการผังเมืองแก่ประชาชน เอกชน และส่วนราชการ การกำกับและติดตามสถานภาพ ระบบบริการพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบด้านการผังเมือง สำรวจ วิเคราะห์ ศึกษาด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประเมินการพัฒนาเมืองและจัดทำ โครงการพัฒาเมืองเพื่อให้การปฏิบัติตามผังเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการวางผังเมือง การประสานงานและให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นทางด้านกายภาพตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและหรือรัฐบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3.กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แผนงานโครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของโครงการตามหลักวิชาการโดยเฉพาะด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการจัดการโครงการในงานการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บรูณะซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ แก่ส่วนราชการอื่นในจังหวัด ด้านการแก้ไขปัญหาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายวิชาชีพวิศวกรรมสถาปัตยกรรมอันอาจกระทบถึงความปลอดภัย ด้านการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานตามระบบการวางผังเมืองที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้ายการควบคุมอาคาร คณะกรรมการการพิจารณาอนุญาตโรงมหรสพ กำกับดูแลการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณชน วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพ วิธีการก่อสร้างออกแบบ ควบคุมคุณภาพวัสดุ การทดสอบ และราคาวัสดุก่อสร้างระดับท้องถิ่น จัดทำระบบฐานข้อมูลปฐพีกลศาสตร์ จัดทำมาตรฐานด้านช่าง และราคาวัสดุก่อสร้างระดับท้องถิ่น จัดทำระบบฐานข้อมูลโครงข่ายสาธารณูปโภคที่จะรองรับการพัฒนาตามผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ฝ่ายปฏิบัติการ
มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกลุ่มงานวิชาการผังเมืองและกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ เกี่ยวกับการสำรวจ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การจัดทำแผนภูมิ แผนผัง และแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองทุกประเภทในภูมิภาค การจัดทำปูมเมือง การจัดทำฐานข้อมูล การให้บริการด้านช่างในงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างต่าง ๆ งานควบคุมคุณภาพวัสดุ งานวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ งานตรวจสอบรับรองการใช้แบบแปลนแผนผังในการก่อสร้าง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง หรือประเมินราคาทรัพย์สินอาคารของทางราชการ ตรวจการจ้างงานก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัด ในการสนับสนุนการควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัด ที่ขอความร่วมมือ งานให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านช่าง แก่ส่วนราชการ และท้องถิ่นในจังหวัด งานให้บริการตรวจสอบ ประเมินความสำเร็จ การดำเนินการโครงการต่างๆ ที่จังหวัดมอบหมายให้ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย