กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
19
ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อขอมติมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ดำเนินการแทนคณะกรรมการส่วนจังหวัด ทำคำให้การตามหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองฯ

              วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รองประธานการประชุม นายชิดชัย อังคะไวมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อมีมติมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ดำเนินการแทนคณะกรรมการส่วนจังหวัด ทำคำให้การตามหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จ พระบรมไตรโลกนารถ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก