กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

21 เมษายน 2566 16

วันที่ 19 เมษายน ๒๕๖๖ เวลา 1๐.๐๐ น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลสามเณร ศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดหน้าเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

19 พ.ค. 2566 17

การประชุมคณะกรรมการจัดท้าผังภูมิสังคมเพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo -social map ) ระดับอำเภอ จังหวัดปัตตานี 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่ลาน อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ อำเภอยะรัง อำเภอมายอ และอำเภอหนองจิก ณ ห้องประชุมส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon