กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

27 มกราคม 2566 4

นที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางวชิรา สงวนธิ นายตรีดี สุวรรณชาตรี นายปุญญพัฒน์ ไกรแก้ว และว่าที่ ร.ต.วรพงศ์ ทองจินดา ร่วมพิธีศพ โดย นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลาภริยา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลาใหญ่ วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา

02 กุมภาพันธ์ 2566 3

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ในพื้นที่ดังกล่าว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon