กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
18
เม.ย. 65
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2565
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2565

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลพื้นฐาน

O1  โครงสร้างหน่วยงาน
O2  ข้อมูลผู้บริหาร
O3  อำนาจหน้าที่
O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
O8  Q&A
O9  Social Network
O10  แผนการดำเนินงานประจำปี
O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
      - รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  - มาตรฐานด้านโยธาธิการ
  - มาตรฐานด้านผังเมือง

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  - งานทดสอบวัสดุ       

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17  E-Service

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

   รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   - ปี 2564

การจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
       -ปีงบประมาณ 2565

 O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
        - ปีงบประมาณ 2564
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

       - ประจำปี 2565

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       - รอบที่ 1 (ต.ค 64-มี.ค.65)

O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34  นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการการทุจริต

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมแผนการป้องกันการทุจริต

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

        - รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565

O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

         - รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      - แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   - การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส่ มหาดไทยใสสะอาด ประจำปี 2565

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        - แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565

แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ2565.pdf

ขนาดไฟล์ 2.79 MB | จำนวนดาวน์โหลด 42 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด