กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
22
เม.ย. 65
OIT ปีงบประมาณ 2565
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2565

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ2565

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     - รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     - มาตรฐานด้านโยธาธิการ
     - มาตรฐานด้านผังเมือง

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     - งานทดสอบวัสดุ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

     - รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     - ปี 2564

การจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     - ปีงบประมาณ 2565

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     - ปีงบประมาณ 2564

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - ประจำปี 2565

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     - รอบที่ 1 (ต.ค 64-มี.ค.65)

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
     - รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     - รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     - แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     - การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส่ มหาดไทยใสสะอาด ประจำปี 2565

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     - แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Image Icon

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

OIT ปีงบประมาณ 2565

22 เมษายน 2565 297