กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

การยื่นหนังสือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน


1. ขั้นตอนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 1. รับหนังสือจากผู้ขอตรวจสอบ

 2. นำเสนอต่อโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 4. ออกเอกสารหนังสือรับรองการตรวจสอบ

2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นหนังสือขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 1. หนังสือขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ชุด

  (เรียนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย) หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (Download)

 2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด

 3. แผนที่โดยสังเขป 1 ชุด 
  (หรือแคปตำแหน่งในภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมระบุค่าพิกัด)

 4. สำเนาระวางที่ดิน 1 ชุด (กรณีหลายแปลง)

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ร้องขอ

  หรือสำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีขอในนามนิติบุคคล) 1 ชุด

 6. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีขอในนามนิติบุคคล) 1 ชุด

 7. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 1 ชุด  (Download)

  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอตรวจสอบไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) 

3. การจัดส่งเอกสารได้ตามช่องทางดังนี้

 1. จัดส่งทางไปรษณีย์ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

 2. จัดส่งทางอีเมลกลุ่มงานวิชาการผังเมือง : dptcriplan@gmail.com

 3. จัดส่งทางไลน์กลุ่มงานวิชาการผังเมือง Line ID : @582xetlg