กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

31 พ.ค. 2566 6

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่ 16 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมี นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

25 ตุลาคม 2564 15

แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) สำรวจความพึงพอใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน 2) สำรวจเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในการรับบริการภาครัฐ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของภาครัฐ และสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐ กรุณากรอกแบบสำรวจตามความเป็นจริง โดยข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และแสดงผลในภาพรวมเท่านั้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน