กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

29 มีนาคม 2567 235

ปิดประกาศ 90 วัน ”ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ เมืองรวมเมืองเชียงราย (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน