กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

11 สิงหาคม 2565 60

สำนักงานโยธาธิการจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดประชุมจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 เพื่อแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

6 กรกฎาคม 2565 51

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ในการขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริมการพัฒนาด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริมการพัฒนาฯ และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินฯ ในแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย และให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย