กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

วิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม
ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์


พันธกิจ

 1. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ
  ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
 3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ
  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ภารกิจ 4 ด้าน

ด้านการผังเมือง :              วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

ด้านการพัฒนาเมือง :         พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน
โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ด้านการอาคาร :               เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน
โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคารตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

ด้านการบริการด้านช่าง :    มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร
ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง
 


อำนาจหน้าที่

          สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 รายนามผู้บริหาร

รายนามโยธาธิการจังหวัดเชียงราย

 • นายพะยอม ฟ้าสาร              14 มกราคม 2526 – 31 พฤษภาคม 2531
 • นายธีรพันธ์ ศิริไพโรจน์          1 มิถุนายน 2531 – 14 มีนายน 2534
 • นายสิทธิ หงส์หทัย                15 มีนาคม 2534 – 4 สิงหาคม 2534
 • นายธีรพันธ์ ศิริไพโรจน์          5 สิงหาคม 2534 – 15 พฤษภาคม 2537
 • นายพะยอม ฟ้าสาร              16 พฤษภาคม 2537 – 30 กันยายน 2542
 • นายวัณชัย โกลละสุด            26 ตุลาคม 2542 – 12 ธันวาคม 2544
 • นายชุมพล ฐิตยารักษ์            1 มีนาคม 2545 – 31 สิงหาคม 2545

รายนามโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

 • นายยืนยง ประสิทธิพรม          2 มิถุนายน 2546 – 19 กุมภาพันธ์ 2547
 • นายประพนธ์ เอี่ยมสุนทร         20 กุมภาพันธ์ 2547 – 23 พฤศจิกายน 2554
 • นายทศพร พิสิษฐ์กุล             24 พฤศจิกายน 2554 – 30 กันยายน 2556
 • นายยรรยง พลสันติกุล           28 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2562
 • นายณรงค์ น้ำผึ้ง                 6 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน