กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
มี.ค. 66
ประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map)
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลและการถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้านในพื้นที่ รวมถึงการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลผังภูมิสังคมฯ เพื่อนำเข้าข้อมูลผังภูมิสังคมฯ เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีนายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอชานุมาน เป็นประธานการประชุมฯ ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวเพียรพร พื้นชมภู นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมดำเนินการประชุมในครั้งนี้

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง