กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

02 กุมภาพันธ์ 2566 2

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญและภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า รอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และทาสีเครื่องหมายจราจรริมฟุตบาทถนนบริเวณด้านหน้าศาลากลาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา พร้อมให้บริการ แก่ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการรักษาความสะอาดตามบ้านเรือน รู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด โดยกิจกรรมดังกล่าวจะร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการในทุกๆ วันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

20 กรกฎาคม 2565 19

ขอเชิญชวนชาวพนา เข้าร่วมประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 2) การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)