กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

15 กันยายน 2566 4

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ (BIG DATA AMNATCHAROEN) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดอำนาจเจริญ ด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวเพียรพร พื้นชมภู นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

01 กันยายน 2566 0

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)