กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
05
ต.ค. 66
เวทีเสวนาประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ" โดยได้รับเกียรติจาก นายกองเอก ธารณา คชเสนี วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และนายหมวดตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ เป็นวิทยากรผู้ช่วย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทยสยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ" หัวข้อ “ครอบแก้ว คุ้มเกล้าชาวประชา" และหัวข้อ “พระราชประวัติบุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง มั่งคง และยั่งยืน มีความพร้อมที่จะนำองค์ความรู้ อุดมการณ์ รักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปขยายผลแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องต่อไป ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง