กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
26
ส.ค. 65
ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขต 17 ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขต 17 ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในไตรมมาส ที่ 4/2565 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 24 สิงหาคม ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขต 17 ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในไตรมมาส ที่ 4/2565 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 2565 เวลา ๑๔.๐0 น. นายผดุงเดช  ลือปิยะพาณิชย์ โดยนายชิดชัย อังคะไวมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  เข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและผู้ตรวจราชการกรมฯ ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน