กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

04 พฤศจิกายน 2565 27

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดดอยติ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

17 ตุลาคม 2565 10

ขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนร่วม ” การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมเชิงปฏิบัติก่ี ครั้งที่ 3 ” (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาค พื้นที่ภาคเหนือ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย เข้าร่วมประชุม และลงทะเบียนเข้าร่วมในรูปแบบ Online โดยแสกนการ Qr-code

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA ปีงบประมาณ 2565

22 เมษายน 2565

ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

OIT ปีงบประมาณ 2565

22 เมษายน 2565