กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

09 พ.ค. 2566 36

นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 15 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวััดลำพูน

13 กันยายน 2566 56

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่จะได้รับองค์ความรู้และเกร็ดควมรู้ต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิจประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม : ประจำเดือนกันยายน

01 กันยายน 2566 0

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA ปีงบประมาณ 2565

22 เมษายน 2565

ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

OIT ปีงบประมาณ 2565

22 เมษายน 2565