กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
มี.ค. 66
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 08.30 น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการทำงานเพื่อให้เกิดความสุจริตโปร่งใส ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางวิราวรรณ ตาแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย