กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

30 พฤศจิกายน 2565 4

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) และรับทราบการชี้แจงข้อราชการสำคัญของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้ง ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด

ประชุมประจำเดือนของจังหวัด/ร่วมกับหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก....

28 พฤศจิกายน 2565

ประชุมประจำเดือนของจังหวัด/ร่วมกับหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบปร...

23 พฤศจิกายน 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคาร/โรงมหรสพ

ตรวจสถานที่ตั้งโรงแรม เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต ประก...

23 พฤศจิกายน 2565

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่อำเภอละอุ่น ครั้งท...

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)