กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

จังหวัดระนองมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชก...

24 มีนาคม 2566 3

พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา และได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา แก่ช่างทอผ้า ทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ให้แก่ประชาชนคนไทย โดยได้มอบให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มทอผ้าในจังหวัดระนอง สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

จังหวัดระนองวางแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช...

23 มีนาคม 2566

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

จังหวัดระนองมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชก...

23 มีนาคม 2566

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

ประชุมชี้แจงให้ความรู้และจัดทำผังภูมิสังคมฯ อำเภอส...

23 มีนาคม 2566

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ...

22 มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)