กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ จัดทำน้ำพร...

14 มิถุนายน 2567 6

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เชิญธงตราสัญลักษณ์...

11 มิถุนายน 2567

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

จิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพ...

10 มิถุนายน 2567

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...

10 มิถุนายน 2567

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ...

07 มิถุนายน 2567

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)