กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

7 พฤษภาคม 2565 36

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.จ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ “ร่วมใจ แก้จน คนระนอง” เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการนี้ นายอัครพล ผลพานิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยจะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง มาเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการต่อไป

6 พฤษภาคม 2565 96

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดระนอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน ในการนี้ นายอัครพล ผลพานิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ นายดลยะดีด แอเดียว วิศวกรโยธาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

6 พฤษภาคม 2565 16

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในโครงการทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ข้าราชการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน เข้าวัดฟังธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้อยู่คู่ชุมชน ในการนี้ นายอัครพล ผลพานิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายเอกชัย เอี่ยมหนู สถาปนิกปฏิบัติการ เข้าร่วมในโครงการฯ ดังกล่าว

3 พฤษภาคม 2565 46

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ วัดอุปนันทาราม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายอัครพล ผลพานิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้นายวิทยา สุรินา นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

30 เมษายน 2565 25

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพีธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธี ในการนี้ นายอัครพล ผลพานิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ อ่อนจันทร์ นายช่างโยธาอาวุโส เข้าร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว