กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจั...

11 กันยายน 2566 0

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณป่าต้นน้ำเขากล้อง ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประกาศหน่วยงาน/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของจังหวัด/จังหวัดอื่นๆ

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี เ...

04 กันยายน 2566

ประกาศหน่วยงาน/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของจังหวัด/จังหวัดอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์เอกสารบทความเผยแพร่ความรู้...

23 สิงหาคม 2566

ประกาศหน่วยงาน/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของจังหวัด/จังหวัดอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์โครงการจ...

18 สิงหาคม 2566

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

การขับเคลื่อนโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหา...

11 สิงหาคม 2566

01 กันยายน 2566 0

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)