กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม (Geo Social M...

08 มิถุนายน 2566 0

เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/หน่วยงาน/จังหวัด/กรมฯ

การประชุมเตรียมจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประ...

08 มิถุนายน 2566

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม (Geo Social M...

08 มิถุนายน 2566

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖...

07 มิถุนายน 2566

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม (Geo Social M...

07 มิถุนายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)