กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

ลงพื้นที่ตรวจติดตามร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด

ร่วมสำรวจและตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้าง ประกอบการประเ...

02 กุมภาพันธ์ 2566 2

เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 14520, 145 21, 14522 และ 14891 เลขที่ดิน 671, 670, 669 และ 672 หน้าสำรวจ 3913, 3914,3915 และ 3366 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

จังหวัดระนองบูรณาการหน่วยนงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคลอ...

01 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมประจำเดือนของจังหวัด/ร่วมกับหน่วยงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ร่วมประชุมคณะอนุก...

01 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)