กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยทุกเช้าวันจันท...

22 เมษายน 2567 8

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ ลานเสาธงหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง นางกรกช มหายศปัญญา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ด้วยสำนึกในความเสียสละของบรรพบุรุษ และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง จัดกิจกรร...

14 เมษายน 2567

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรช...

02 เมษายน 2567

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย...

01 เมษายน 2567

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง/รักษาสิ่งแวดล้อม ...

28 มีนาคม 2567

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)