กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

06 ตุลาคม 2565 2

สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนระดับอนุปริญญา ปัจจุบันเปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน76 คน จากสถานที่จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนอำเภอเมืองระนอง โรงเรียนกระบุรีวิทยา อำเภอกระบุรี และโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์

ประกาศโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดอื่นๆ

ประกาศการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ ในโครงการจัดรู...

06 ตุลาคม 2565

โครงการตามภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง

คำสั่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ที่...

04 ตุลาคม 2565

กิจกรรมร่วมกับจังหวัดระนอง

พิธีเปิดงาน “เหมืองสร้างเมือง”...

01 ตุลาคม 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)