กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
28
เม.ย. 65
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2565

   ข้อมูลพื้นฐาน
      O1 โครงสร้างหน่วยงาน
      O2 ข้อมูลหน่วยงาน
      O3 อำนาจหน้าที่
      O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   การประชาสัมพันธ์
      O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      O8 Q&A
      O9 Social Network
      O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
      O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
      O12 รายงานผลการดำเนินประจำปี
      O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
            - มาตรฐานด้านโยธาธิการ
            - มาตรฐานการผังเมือง
      O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
            - คู่มือการให้บริการ
            - คู่มือสำหรับประชาชน
      O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
            - ตรวจสอบอาคารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
            - งานให้บริการด้านผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      O17 E-Service
      O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีระยะเวลา 1 ปี

      O19 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      O20 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประจำปี
            - ปีพ.ศ. 2564
   การจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

      O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
      O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            - ประจำปี 2565

      O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

      O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

      O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
            - ร้องเรียน ทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

      O31 ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

      O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

      O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการการทุจริต

      O36 การประเมินความเสี่ยวการทุจริตประจำปี
      O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   แผนการป้องกันการทุจริต

      O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

      O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

            - รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565

      O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

            - รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

      O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            - แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            - การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส่ มหาดไทยใสสะอาด ประจำปี 2565

      O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            - แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565

แท็ก