กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

เอกสารปิดประกาศ (ร่าง) ผังเมืองรวมภูเก็ต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

02 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง-เชิญชวนแส.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.867 MB
ดาวน์โหลด

03 หลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงข้อคิดเห็นของปร.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.061 MB
ดาวน์โหลด

04 แบบ สค. แสดงความคิดเห็น (สงวนสิทธิ).pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 7.507 MB
ดาวน์โหลด

05 รายละเอียดการขอความร่วมมือ.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 3.988 MB
ดาวน์โหลด

06 แผ่นผระกาศเชิญชวนประชุมเรื่องผังเมือง.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 3.614 MB
ดาวน์โหลด

07 Map 01 แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 2.154 MB
ดาวน์โหลด

07 Map 02 แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน-ร่างผ.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 6.976 MB
ดาวน์โหลด

07 Map 03 แผนผังถนนโครงการคมนาคมและขนส่ง.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 4.475 MB
ดาวน์โหลด

07 Map 04 แผนผังแสดงที่โล่ง.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด

07 Map 05 แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค-สาธารณูป.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 3.943 MB
ดาวน์โหลด

07 Map 06 แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติฯ.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 9.389 MB
ดาวน์โหลด

07 Map 07 แผนผังแสดงผังน้ำ.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 3.929 MB
ดาวน์โหลด

08 ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน-ร่างผังเมื.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.515 MB
ดาวน์โหลด

09 ตารางบัญชี (โรงงาน) แนบท้ายข้อกำหนด.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.572 MB
ดาวน์โหลด

10-1 รายการประกอบแผนผัง ส่วนที่ 1.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.626 MB
ดาวน์โหลด

10-2 รายการประกอบแผนผัง ส่วนที่2.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.099 MB
ดาวน์โหลด

10-3 รายการประกอบแผนผัง ส่วนที่ 3.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.104 MB
ดาวน์โหลด

10-4 รายการประกอบแผนผัง ส่วนที่ 4.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.099 MB
ดาวน์โหลด