กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
18
ม.ค. 66
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำ ร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอร่างผังเมืองรวมเมืองปัตตานี
วันที่ 17 – 18 มกราคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอร่างผังเมืองรวมเมืองปัตตานี โดยกลุ่มบริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯเพื่อรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตและร่างข้อกำหนด ณ ห้องประชุม Pendula โรงแรม ปาร์ค อินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง เข้าร่วมประชุม ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักผังเมืองรวม นางสาวฤทัยทิพย์ อดุลย์กิตติชัย ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวมที่ 4 นายภัทรพงศ์ สุภัทรนัต สถาปนิกชำนาญการพิเศษ และสำนักวิศวกรรมการผังเมือง กองนิติการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง