กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
ม.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566เ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ โดยมีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอลงกรณ อรุณโชติ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ จากสำนักวิเคราะห์และประเมินผล พร้อมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดปัตตานีและผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งนายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมศรีนครา อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี