กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

DPT Logo

วิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

พันธกิจ

 1. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
 3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ค่านิยม

 • มีจิตสาธารณะ
 • กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • ไม่เลือกปฏิบัติ
 • ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
 • โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน

เป้าประสงค์

 • มืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
 • ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
 • ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

ผลการดำเนินการที่คาดหวัง

 • มีการพัฒนาเมืองที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมือง
 • ประชาชนได้รับบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐาน

สื่อที่เกี่ยวข้อง