กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

26 กรกฎาคม 2565 62

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่ 18 ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้ นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ถ่ายทอดวิชาการด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางชั้น 4 จังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ITA นครสวรรค์...

04 มีนาคม 2565 17

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon