กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

17 พ.ค. 2567 0

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวอรุณี มีมาก โยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายชินเดช จันทร์บาง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำรวจที่สาธารณประโยชน์ กำหนดโซนและจัดทำแผนการใช้ที่ดิน ระดับอำเภอ (อำเภอประโคนชัย) ครั้งที่่ 1/2567 พร้อมด้วย คณะกรรมการสำรวจที่สาธารณประโยชน์ ฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธนศักดิ์ ปุ่นประโคน ปลัดอำเภอประโคนชัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วย

09 มกราคม 2567 43

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ ซึ่งกำหนดราคากลางในการประมูลขายทอดตลาด 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขให้ผู้สนใจยื่นประมูล สามารถลงทะเบียนเเละเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ความละเอียดปรากฏตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นั้น ผลการประมูลดังกล่าวปรากฏว่า มีผู้สนใจลงทะเบียนเเละเข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 6 ราย โดยผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด คือ นายวิโรจน์ คูสุวรรณกิจ ซึ่งชนะการประมูลสำหรับพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ ในราคา 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ