กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

19 พ.ค. 2566 9

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการออกตรวจโรงแรมที่ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (กรณีเปิดใหม่) วันที่ 2 เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตเปิดดำเนินกิจการโรงแรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านแก้วรีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัม ในการนี้ นางสาวอรุณี มีมาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายพฤกษ์ แก้วสุข นายช่างอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการออกตรวจโรงแรมดังกล่าวด้วย

22 พ.ค. 2566 20

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดต้นสักในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ๖๐๒ จำนวน ๒ ต้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายละะเอียดบัญชีรายการพัสดุแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการขายดังนี้

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ