กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
22
พ.ค. 66
ประกาศขายทอดตลาดต้นสัักในที่ราชพัสดุ
ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดต้นสักในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ๖๐๒ จำนวน ๒ ต้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายละะเอียดบัญชีรายการพัสดุแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการขายดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

ประกาศขายทอดตลาดต้นสักในที่ราชพัสดุ.pdf

ขนาดไฟล์ 0.26 MB | จำนวนดาวน์โหลด 29 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด